top of page

Vedtægter for Gammel Rye Kajakklub

§ 1. Klubbens navn og hjemsted

Klubbens navn er Gammel Rye kajakklub. Hjemsted er Skanderborg kommune.

 

§2. Klubbens formål

1)Klubbens formål er at tilbyde muligheder for, gennem kajaksejlads, at give lokale mulighed for naturoplevelser, motion, fællesskab og tursejlads, på et for naturen bæredygtigt grundlag.

2)Generalforsamlingen fastsætter til en hver tid hvilke paraplyorganisationer inden for idrætten, som klubben er medlem af.

 

§3. Medlemmer

Som aktivt medlem kan optages enhver, der er fyldt 12 år. Dog kan medlemmers børn optages uden aldersbegrænsning.

 

§4. Indmeldelse

Indmeldelse skal ske skriftligt til foreningens kasserer.

For medlemmer under 18 år skal indmeldelsen underskrives af forældre eller værge.

Kontingent efter 14 dages prøvemedlemsskab. Kontingentet er gældende for et år og refunderes ikke ved udmeldelse.

 

§5. Udmeldelse

Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren med en måneds varsel til udgangen af et kvartal.

Udmeldelse kan kun accepteres, hvis medlemmet ikke har noget økonomisk mellemværende med foreningen.

 

§6. Kontingent

Kontingentet for aktive og passive medlemmer fastsættes på den ordinære general forsamling.

Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.

 

§7. Restance

Kontingentet skal være betalt inden udgangen af forfaldsmåneden.

Ved for sen betaling af kontingent fremsendes rykkerskrivelse. Såfremt kontingentet ikke betales herefter, skal medlemmet skriftligt meddeles , at det er slettet af foreningens medlemsliste.

Nyoptagelse kan da kun ske mod betaling af gælden.

 

§8. Udelukkelse og eksklusion

Et medlem kan udelukkes eller ekskluderes, såfremt vedkommendes opførsel strider mod foreningens vedtægter, eller medlemmet på særlig grov måde har tilsidesat sine medlemspligter.

Såvel i sager om udelukkelse som eksklusion har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.

I sager om eksklusion har medlemmet krav på, at sagen afgøres på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt.

En generalforsamlings afgørelse af en eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af foreningens vedtægter.

 

§9. Bådplads

For at få din private kajak opbevaret i Gl. Rye Kajakklubs bådehus, er der følgende regler der skal iagttages:

 

1. Klubbens egne kajakker har fortrinsret til opbevaring.

2. Medlemskontingentet skal være betalt rettidigt.

3. Medlemmet skal minimum have en C-licens.

4. Kajakken skal være tydeligt mærket med ejers navn, adresse.

5. Der kan kun opbevares 1 kajak pr medlem og medlemmet skal eje kajakken.

6. Når medlemmet ror skal antal roet km noteres i klubbens logbog.

7. Bestyrelsen beslutter antallet af pladser der kan anvendes til opbevaring af private kajakker for et

kalenderår af gangen

8. Pladser skal søges for det kommende år inden udgangen af det indeværende kalenderår.

9. Pladser tildeles på baggrund af antal roede km i det foregående kalenderår. Det ansøgende medlem, der har roet flest km,

får først tildelt en plads, dernæst det ansøgende medlem der har roet næstmest og så fremdeles.

10. Bestyrelsen kan beslutte at opkræve en pladsleje. Dette varsles samtidig med tildelingen af pladsen

11. Bestyrelsen kan opsige en pladstildeling hvis denne vurderes misligholdt. Dette meddeles skriftligt til ejeren, hvorefter kajakken skal fjernes indenfor 4 uger. Efter fristens udløb vil den blive henlagt for ejerens regning og risiko udenfor bådehuset uden yderligere ansvar for klubben.

12. Private kajakker opbevares på ejers ansvar. Klubben hæfter ikke for skader eller tyveri.

 

§ 10. Ordinær generalforsamling

1) Den ordinære generalforsamling afholdes i februar/ marts måned og finder sted efter skriftlig

indkaldelse.

Indkaldelsen skal udsendes senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse.
 

2)Dagsordenen er:

1. Valg af dirigent

2. Formanden aflægger beretning.

3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse

4. Indkomne forslag, herunder fastsættelse af kontingent.

5. Valg til klubbens tillidsposter

6. Eventuelt

3a) Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.

3b) Stemmeberettiget med en stemme er ethvert aktivt medlem over 15 år, som ikke er i kontingentrestance

og som er fremmødt på generalforsamlingen.

Fremmødte medlemmer mellem 12 og 15 år kan stemme ved forældre eller værge.

4) Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, uanset hvor mange medlemmer der er tilstede.

Til vedtagelse af lovændringer kræves mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmers stemmer for forslaget.

Til vedtagelse af andre forslag kræves kun simpelt stemmeflertal. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende. Afstemningen kan ske ved håndsoprækning eller, hvis en eller flere ønsker det, skriftligt.

5) Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, fremsendes skriftligt til formanden, og skal være denne ihænde

senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Rettidigt indkomne forslag udsendes til medlemmerne inden generalforsamlingen.

 

§ 11. Ekstraordinær generalforsamling

ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 8 dages varsel, når bestyrelsen finder anledning dertil,

eller ved skriftlig begæring fra mindst 10 aktive medlemmer. Afstemningsproceduren er som ved

ordinær generalforsamling.

 

§12. Bestyrelsen

1) Bestyrelsen har følgende sammensætning: formand, kasserer samt 3 bestyrelsesmedlemmer.

2) Valgperioden er 2 år. 3 bestyrelsesmedlemmer vælges på ulige årstal. 2 bestyrelsesmedlemmer

vælges på lige årstal.

Endvidere vælges på generalforsamlingen 1 bestyrelsessuppleant for et år af gangen.

3) Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer efter almindeligt indvarsel er mødt, deriblandt formanden eller kassereren.

Afstemningen foregår ved almindeligt stemmeflertal. Står stemmerne lige foretages ny afstemning og hvis der stadig er stemmelighed er formandens stemme afgørende.

4) Bestyrelsen konstituerer sig selv og fastsætter selv sin forretningsorden og skal føre protokol over generalforsamlinger og bestyrelsesmøder.

 

§13. Tegningsret

Foreningen tegnes af formanden.

Ved økonomiske dispositioner ud over den daglige drift kræves dog underskrift af såvel formand som kasserer.

Bestyrelsen og foreningens medlemmer hæfter i øvrigt ikke for foreningens gæld og andre forpligtigelser.

 

§14. Regnskab

Foreningens regnskabsår går fra 1/1 - 31/12.

Bestyrelsen skal inden den 15/1 afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr. 31. december til revisoren.

Driftsregnskabet og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorens underskrift.

Driftsregnskabet og status udsendes til foreningens medlemmer sammen med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.

 

§15. Revisorer

Revisorerne er 2 på den ordinære generalforsamling valgte medlemmer, der vælges for to år ad gangen,og en afgår hvert år

efter tur. Endvidere vælges hvert år 1 revisorsuppleant.

 

§16. Bestemmelser og reglementer

1) Bestemmelser og reglementer fastsættes af bestyrelsen og opslåes i bådhuset eller bekendtgøres på anden måde til medlemmerne.

 

§17. Foreningens opløsning

Bestemmelserne om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst 2/3 af foreningen stemmeberettigede medlemmer er tilstede,

og til forslagets vedtagelse kræves at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget.

Opnåes et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.

På generalforsamling skal samtidig træffes bestemmelse om, hvorledes der skal forholdes med foreningens formue, herunder eventuelt fast ejendom og løsøre.

Beslutning herom træffes ved simpelt stemmeflertal.

I tilfælde af foreningens opløsning skal den formue, der er i behold, anvendes til idrætslige formål i foreningens hjemstedskommune.

bottom of page